top of page
Suche
  • ODI Pharma

Kallelse till årsstämma i ODI Pharma AB (publ)

Aktieägarna i ODI Pharma AB (publ), 559223–1392, kallas härmed till årsstämma måndagen den 14 december 2020 kl. 10.00 på Engelbrektsgatan 9-11 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 vara ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 december 2020, och Ska anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 8 december 2020 skriftligen per e-post till info@odipharma.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 8 december 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.odipharma.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 15 220 000 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.


Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman,

3. Upprättande och godkännande av röstlängd,

4. Godkännande av dagordning,

5. Val av en eller två justeringspersoner,

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

7. Verkställande direktörens anförande,

8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse,

9. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning,

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styresuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter,

11. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden,

12. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,

13. Beslut om ändring av bolagsordningen,

14. Stämman avslutas.


Beslutsförslag i korthet:

Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 9b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av styrelse- och revisorarvoden (punkt 11)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode på 100 000 kronor ska utgå till styrelseordförande Volker Wiederrich samt att styrelsearvode på 100 000 kronor vardera ska utgå till styrelseledamöter Derek Simmross och Karina Kilinski. Styrelsearvode på 75 500 kronor föreslås utgå till styrelseledamot Gösta Lidén.

Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val till styrelse och revisionsbolag eller revisorer (punkt 12)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår omval av ledamöterna Derek Simmross, Karina Kilinski och Gösta Lidén. Till styrelseordförande föreslås omval av Volker Wiederrich. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisionsfirma Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Johan Engstam, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:


Nuvarande lydelse

§3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva produktion av läkemedel och medicinska produkter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också genomföra styrning av sina dotterbolag. Bolaget ska även förvalta fast egendom.

The Company shall directly or indirectly through its subsidiaries carry out operations within production of pharmaceuticals and medical products, and related activities. The Company shall also carry out governance of its subsidiaries. The Company shall also manage related properties.


Föreslagen lydelse

§3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva produktion av läkemedel och medicinska produkter och produktion av förpackade konsumentprodukter relaterade till dessa läkemedel och medicinska produkter, och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också genomföra styrning av sina dotterbolag. Bolaget ska även förvalta fast egendom.

The Company shall directly or indirectly through its subsidiaries carry out operations within production of pharmaceuticals and medical products and production of consumer packaged goods related to those pharmaceutical and medical products, and related activities. The Company shall also carry out governance of its subsidiaries. The Company shall also manage related properties.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.


Personuppgifter

Personuppgifter som härrör från anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.


Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Engelbrektsgatan 9–11 i Stockholm samt på bolagets hemsida (www.odipharma.com) senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).


Stockholm i november 2020

ODI Pharma AB (publ)

STYRELSEN

För mer information om ODI Pharma, vänligen kontakta:

Derek Simmross, VD, ODI Pharma AB

E-post: info@odipharma.comODI Pharma AB

ODI Pharma är, baserat på sitt europeiska nätverk, dotterbolag och parters, en tillverkare av färdiga farmaceutiska cannabisprodukter med fokus på distribution till den medicinska cannabismarknaden i Europa genom sitt dotterbolag ODI Pharma Polska Sp. z o.o. ODI Pharma avser att tillhandahålla en högkvalitativ produkt till ett konkurrenskraftigt pris jämfört med konkurrenterna i Polen och därmed bli den största leverantören av medicinsk cannabis i Polen. ODI Pharma strävar också efter att vara i framkant för att förstå den medicinska tillämpningen av produkten samt att införa nya, innovativa produkter för europeiska patienter i behov. Bolaget kommer att fortsätta samarbeta med de mest kunniga och mest kända partners i branschen för att uppnå sina mål.


0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comments


bottom of page