top of page
Suche
  • ODI Pharma

Kallelse till årsstämma i ODI Pharma AB (publ)

Aktieägarna i ODI Pharma AB (publ), 559223–1392, kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 december 2023 kl. 10.30 i bolagets lokaler på Östermalmstorg 1, 114 42 i Stockholm.


Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 december 2023, och

· anmäla sig till bolaget senast måndagen den 11 december 2023 skriftligen per e-post till info@odipharma.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.


Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 7 december 202. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 11 december 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.


Ombud m.m.

Om aktieägare ska rösta genom ombud måste skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt medtas. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.odipharma.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.


Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 15 220 000 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.


Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringspersoner.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning,

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styresuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden.

11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.

12. Stämman avslutas.


Beslutsförslag i korthet:

Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 8b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.


Fastställande av styrelse- och revisorarvoden (punkt 10)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode på 100 000 kronor ska utgå till styrelseordförande Volker Wiederrich samt att styrelsearvode på 100 000 kronor vardera ska utgå till styrelseledamöter Derek Simmross och Karina Kilinski. Styrelsearvode på 75 500 kronor föreslås utgå till styrelseledamot Gösta Lidén.


Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.


Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer (punkt 11)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår omval av ordinarie styrelseledamöter Derek Simmross, Karina Kilinski och Gösta Lidén. Till styrelseordförande samt ordinarie styrelseledamot föreslås omval av Volker Wiederrich.


Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisionsfirma Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.


Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.


Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Östermalmstorg 1, 114 42 i Stockholm samt på bolagets hemsida (www.odipharma.com) senast tre (3) veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om upplysning som görs skriftligen per e-post inför stämman ska skickas till info@odipharma.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos ODI Pharma AB (publ), Östermalmstorg 1, 114 42 i Stockholm och på www.odipharma.com. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.Stockholm i november 2023

ODI Pharma AB (publ)

STYRELSEN

För mer information om ODI Pharma, vänligen kontakta:

Derek Simmross, CEO, ODI Pharma ABODI Pharma AB

ODI Pharma är, baserat på sitt europeiska nätverk, dotterbolag och parters, en tillverkare av färdiga farmaceutiska cannabis- och kosmetikprodukter med fokus på distribution till den medicinska cannabismarknaden i Europa genom sitt dotterbolag ODI Pharma Polska Sp. z o.o. ODI Pharma avser att tillhandahålla en högkvalitativ produkt till ett konkurrenskraftigt pris jämfört med konkurrenterna i Polen och därmed bli den största leverantören av medicinsk cannabis i Polen. ODI Pharma strävar också efter att vara i framkant för att förstå den medicinska tillämpningen av produkten samt att införa nya, innovativa produkter för europeiska patienter i behov. Bolaget kommer att fortsätta samarbeta med de mest kunniga och välkända partners i branschen för att uppnå sina mål.

0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

ODI Pharma AB: Updated market and business overview

ODI Pharma AB (“ODI” or the “Company”) hereby present an updated overview of its market position and the latest trends observed in the cannabis industry, particularly in Europe. Progress in the cooper

ODI Pharma AB: Publication of half-year report 2023/2024

ODI Pharma AB (“ODI” or the “Company”) hereby publishes its half-year report for the period July – December 2023. The report is available as an attached document to this press release and on the Compa

Comments


bottom of page