top of page
Suche
  • ODI Pharma

Kommuniké från årsstämma i ODI Pharma AB (publ)

Idag den 13 december 2021 hölls årsstämma i ODI Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.


Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020/2021.


Fastställande av styrelse- och revisorarvoden

Stämman beslutade att styrelsearvode om 100 000 kronor ska utgå till styrelseordförande Volker Wiederrich samt att styrelsearvode om 100 000 kronor vardera ska utgå till styrelseledamöter Derek Simmross och Karina Kilinski. Stämman beslutade att styrelsearvode om 75 500 kronor ska utgå till styrelseledamot Gösta Lidén.

Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.


Val till styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Stämman beslutade att Derek Simmross, Karina Kilinski och Gösta Lidén omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande samt styrelseledamot beslutades omval av Volker Wiederrich. Vidare beslutade stämman att bolagets revisionsfirma Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.


För mer information om ODI Pharma, vänligen kontakta:

Derek Simmross, CEO, ODI Pharma AB

E-post: info@odipharma.comODI Pharma AB

ODI Pharma är, baserat på sitt europeiska nätverk, dotterbolag och parters, en tillverkare av färdiga farmaceutiska cannabis- och kosmetikprodukter med fokus på distribution till den medicinska cannabismarknaden i Europa genom sitt dotterbolag ODI Pharma Polska Sp. z o.o. ODI Pharma avser att tillhandahålla en högkvalitativ produkt till ett konkurrenskraftigt pris jämfört med konkurrenterna i Polen och därmed bli den största leverantören av medicinsk cannabis i Polen. ODI Pharma strävar också efter att vara i framkant för att förstå den medicinska tillämpningen av produkten samt att införa nya, innovativa produkter för europeiska patienter i behov. Bolaget kommer att fortsätta samarbeta med de mest kunniga och välkända partners i branschen för att uppnå sina mål.


0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comments


bottom of page