top of page
Suche
  • ODI Pharma

Kommuniké från årsstämma i ODI Pharma AB (publ)

Idag den 15 december 2023 hölls årsstämma i ODI Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

 

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022/2023.

 

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/2023. 

 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att en revisor väljs och ingen revisorssuppleant.

 

Fastställande av styrelse och revisorarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvode på 100 000 kronor ska utgå till styrelseordförande Volker Wiederrich, samt att styrelsearvode på 100 000 kronor ska utgå till styrelseledamöter Derek Simmross och Karina Kilinski. Årsstämman beslutade därutöver att styrelsearvode på 75 500 kronor ska utgå till styrelseledamot Gösta Lidén.

 

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

Val till styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Årsstämman beslutade att som styrelseledamöter omvälja Derek Simmross, Karina Kilinski och Gösta Lidén samt Volker Wiederrich. Till styrelseordförande omvaldes Volker Wiederrich.

 

Årsstämman beslutade att revisionsfirma Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för bolaget till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

 

För mer information om ODI Pharma, vänligen kontakta:

Derek Simmross, VD, ODI Pharma AB

 

 

ODI Pharma AB

ODI Pharma är, baserat på sitt europeiska nätverk, dotterbolag och partners, en tillverkare av färdiga farmaceutiska cannabis- och kosmetikprodukter med fokus på distribution till den medicinska cannabismarknaden i Europa genom sitt dotterbolag ODI Pharma Polska Sp. z o.o. ODI Pharma avser att tillhandahålla en högkvalitativ produkt till ett konkurrenskraftigt pris jämfört med konkurrenterna i Polen och därmed bli den största leverantören av medicinsk cannabis i Polen. ODI Pharma strävar också efter att vara i framkant för att förstå den medicinska tillämpningen av produkten samt att införa nya, innovativa produkter för europeiska patienter i behov. Bolaget kommer att fortsätta samarbeta med de mest kunniga och välkända partners i branschen för att uppnå sina mål.


0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

ODI Pharma AB: Publication of interim report Q3 2023/2024

ODI Pharma AB (“ODI” or the “Company”) hereby publishes its interim report for the period July 2023 - March 2024. The report is available as an attached document to this press release and on the Compa

ODI Pharma AB: Updated market and business overview

ODI Pharma AB (“ODI” or the “Company”) hereby present an updated overview of its market position and the latest trends observed in the cannabis industry, particularly in Europe. Progress in the cooper

Bình luận


bottom of page