top of page
Suche
  • ODI Pharma

Rättelse: ODI Pharma AB publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2022/2023

Rättelsen avser komplettering av revisorns anmärkning och ODI Pharmas kommentar som nu finns inkluderat i pressmeddelandet. Bifogad årsredovisning, som inkluderar revisionsberättelsen, är oförändrad.


Årsredovisningen, tillsammans med revisionsberättelsen, finns tillgänglig som en bifogad fil och på ODI Pharmas (www.odipharma.com) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. En engelsk översättning av årsredovisningen finns också tillgänglig på www.odipharma.com.


Revisorn har gjort följande anmärkning:

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen på sidan 18 och not 17 i årsredovisningen och koncernredovisningen av vilka framgår att eget kapitalet har fortsatt minska efter räkenskapsårets slut. Ytterligare finansiering behövs för att fortsätta verksamheten. Om bolaget inte lyckas få ny finansiering kan detta väsentligt påverka dess fortsatta verksamhet. Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.


Bolagets kommentar från avsnittet "Förväntad framtida utveckling samt risker och osäkerhetsfaktorer" i förvaltningsberättelsen:

Ytterligare finansiering behövs för att fortsätta verksamheten. Ledningen arbetar med en potentiell direktinvestering, en nyemission eller en potentiell försäljning av egna aktier för att finansiera detta.”


För mer information om ODI Pharma, vänligen kontakta:

Derek Simmross, VD, ODI Pharma ABODI Pharma AB

ODI Pharma är, baserat på sitt europeiska nätverk, dotterbolag och parters, en tillverkare av färdiga farmaceutiska cannabis- och kosmetikprodukter med fokus på distribution till den medicinska cannabismarknaden i Europa genom sitt dotterbolag ODI Pharma Polska Sp. z o.o. ODI Pharma avser att tillhandahålla en högkvalitativ produkt till ett konkurrenskraftigt pris jämfört med konkurrenterna i Polen och därmed bli den största leverantören av medicinsk cannabis i Polen. ODI Pharma strävar också efter att vara i framkant för att förstå den medicinska tillämpningen av produkten samt att införa nya, innovativa produkter för europeiska patienter i behov. Bolaget kommer att fortsätta samarbeta med de mest kunniga och välkända partners i branschen för att uppnå sina mål.ODI Pharma Annual Report 2022-2023 SWE final version - nov 24_final_auditors report
.pdf
PDF herunterladen • 3.68MB

0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

ODI Pharma AB: Updated market and business overview

ODI Pharma AB (“ODI” or the “Company”) hereby present an updated overview of its market position and the latest trends observed in the cannabis industry, particularly in Europe. Progress in the cooper

ODI Pharma AB: Publication of half-year report 2023/2024

ODI Pharma AB (“ODI” or the “Company”) hereby publishes its half-year report for the period July – December 2023. The report is available as an attached document to this press release and on the Compa

Comments


bottom of page