top of page
Suche
  • ODI Pharma

Kommuniké från årsstämma i ODI Pharma AB (publ)

Idag den 14 december 2020, hölls årsstämma i ODI Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 9b)

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.


Fastställande av styrelse- och revisorarvoden (punkt 11)

Stämman beslutade att styrelsearvode om 100 000 kronor ska utgå till styrelseordförande Volker Wiederrich samt att styrelsearvode om 100 000 kronor vardera ska utgå till styrelseledamöterna Derek Simmross och Karina Kilinski. Stämman beslutade även att Styrelsearvode om 75 500 kronor ska utgå till styrelseledamot Gösta Lidén.

Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.


Val till styrelse och revisionsbolag eller revisorer (punkt 12)

Stämman beslutade att Derek Simmross, Karina Kilinski och Gösta Lidén omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutades omval av Volker Wiederrich. Vidare beslutade stämman att bolagets revisionsfirma Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Johan Engstam, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.


Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 13)

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:


Nuvarande lydelse

§3 Verksamhet


Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva produktion av läkemedel och medicinska produkter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också genomföra styrning av sina dotterbolag. Bolaget ska även förvalta fast egendom.

The Company shall directly or indirectly through its subsidiaries carry out operations within production of pharmaceuticals and medical products, and related activities. The Company shall also carry out governance of its subsidiaries. The Company shall also manage related properties.


Föreslagen lydelse

§3 Verksamhet


Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva produktion av läkemedel och medicinska produkter och produktion av förpackade konsumentprodukter relaterade till dessa läkemedel och medicinska produkter, och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också genomföra styrning av sina dotterbolag. Bolaget ska även förvalta fast egendom.

The Company shall directly or indirectly through its subsidiaries carry out operations within production of pharmaceuticals and medical products and production of consumer packaged goods related to those pharmaceutical and medical products, and related activities. The Company shall also carry out governance of its subsidiaries. The Company shall also manage related properties.Stockholm i december 2020

ODI Pharma AB (publ)

STYRELSEN


För mer information om ODI Pharma, vänligen kontakta:

Derek Simmross, VD, ODI Pharma AB

E-post: info@odipharma.comODI Pharma AB

ODI Pharma är, baserat på sitt europeiska nätverk, dotterbolag och parters, en tillverkare och representant av färdiga farmaceutiska cannabisprodukter med fokus på distribution till den medicinska cannabismarknaden i Europa genom sitt dotterbolag ODI Pharma Polska Sp. z o.o. ODI Pharma avser att tillhandahålla en högkvalitativ produkt till ett konkurrenskraftigt pris jämfört med konkurrenterna i Polen och därmed bli den största leverantören av medicinsk cannabis i Polen. ODI Pharma strävar också efter att vara i framkant för att förstå den medicinska tillämpningen av produkten samt att införa nya, innovativa produkter för europeiska patienter i behov. Bolaget kommer att fortsätta samarbeta med de mest kunniga och mest kända partners i branschen för att uppnå sina mål.

201211 - ODI - Kommuniké från årsstämma
herunterladen • 173KB


0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comments


bottom of page